028 6679 0552

Tin tức

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2022

22/03/2023 TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT 0 Nhận xét
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2022

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

      Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

      Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

      Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

      Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

      Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi vào Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật;

      Căn cứ Văn bản số 85/LĐTBXH-TCCB ngày 11/01/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức;

      Căn cứ nhu cầu thực tế và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị như sau:

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu, trong đó:
 1. Vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp:
 • Vị trí Bác sĩ khám bệnh (Mã số ngạch V.08.01.03)                    : 01 chỉ tiêu
 • Vị trí Bác sỹ chỉnh hình (Mã ngạch V.08.01.03)                        : 01 chỉ tiêu
 • Vị trí Bác sỹ phục hồi chức năng (Mã ngạch V.08.08.22)           : 01 chỉ tiêu
 • Vị trí Dược sĩ hạng III  (Mã ngạch V.08.08.22)                          : 01 chỉ tiêu
 • Vị trí Điều dưỡng viên hạng III (Mã ngạch V.08.05.12)              : 02 chỉ tiêu
 • Vị trí Điều dưỡng viên hạng IV (Mã ngạch V.08.05.13)             : 02 chỉ tiêu
 • Vị trí Kỹ thuật Y hạng III (Mã ngạch V.08.07.18)                      : 04 chỉ tiêu
 • Vị trí Kỹ thuật Y hạng IV (Mã ngạch V.08.07.19)                      : 02 chỉ tiêu
 • Vị trí Giáo viên mầm non hạng II (Mã ngạch V.07.02.04)           : 05 chỉ tiêu
 • Vị trí Giáo viên mầm non hạng III (Mã ngạch V.07.02.05)         : 02 chỉ tiêu
 • Công tác xã hội viên Hạng III (Mã ngạch V.09.04.02)                : 01 chỉ tiêu
 1. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ:
 • Vị trí Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp (Mã ngạch 01.003)   : 01 chỉ tiêu
 • Vị trí Kế toán viên (Mã ngạch 06.031)                                       : 02 chỉ tiêu
 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
  1. Điều kiện chung

      Điều kiện chung theo Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

      Các vị trí trình độ Đại học: Yêu cầu trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam

      Các vị trí trình độ Cao đẳng: Yêu cầu trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam

      Trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  1. Điều kiện cụ thể đối với vị trí tuyển dụng
 • Vị trí Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp (Mã ngạch 01.003): Tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành Quản lý nhà nước/ Giáo dục chính trị/ Kinh tế/ Luật;
 • Vị trí Kế toán viên (Mã ngạch 06.031): Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
 • Vị trí Bác sỹ khám bệnh (Mã số ngạch V.08.01.03): Tốt nghiệp Bác sỹ một trong các chuyên ngành Bác sỹ đa khoa; Bác sỹ chuyên khoa Nhi; Bác sỹ Phục hồi chức năng.
 • Vị trí Bác sỹ chỉnh hình (Mã ngạch V.08.01.03): Tốt nghiệp Bác sỹ một trong các chuyên ngành Bác sỹ chỉnh hình, phục hồi chức năng; Bác sỹ chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình.
 • Vị trí Bác sỹ phục hồi chức năng (Mã ngạch V.08.08.22): Tốt nghiệp bác sỹ một trong các chuyên ngành bác sỹ đa khoa; Bác sỹ Phục hồi chức năng; Bác sỹ ngoại chấn thương chỉnh hình.
 • Vị trí Dược sĩ hạng III  (Mã ngạch V.08.08.22): Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Dược
 • Vị trí Điều dưỡng viên hạng III (Mã ngạch V.08.05.12): Tốt nghiệp Đại học ngành/ chuyên ngành điều dưỡng.
 • Vị trí Điều dưỡng viên hạng IV (Mã ngạch V.08.05.13): Tốt nghiệp Cao đẳng ngành/ chuyên ngành điều dưỡng.
 • Vị trí Kỹ thuật Y hạng III (Kỹ thuật Y học chỉnh hình, Kỹ thuật Y học vật lý trị liệu) Mã ngạch V.08.07.18: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kỹ thuật y, Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.
 • Vị trí Kỹ thuật Y hạng IV (Kỹ thuật Y học chỉnh hình, Kỹ thuật Y học vật lý trị liệu)  Mã ngạch V.08.07.19: Tốt nghiệp Cao đẳng, chuyên ngành kỹ thuật y, Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.
 • Vị trí Giáo viên mầm non hạng II (Mã ngạch V.07.02.04): Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành giáo dục chuyên biệt; Tâm lý giáo dục; Giáo dục tiểu học
 • Vị trí Giáo viên mầm non hạng III (Mã ngạch V.07.02.05): Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành giáo dục chuyên biệt; Tâm lý giáo dục; Giáo dục tiểu học
 • Công tác xã hội viên Hạng III (Mã ngạch V.09.04.02): Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xã hội học/Công tác xã hội.
 1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

      Người đăng ký dự tuyển viên chức phải nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu phiếu theo Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/09/2020)

      Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

 1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/01/2023 đến 12/02/2023 (người dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày làm việc)
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

      Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật.

      Số 38 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

      Điện thoại: 028 3932 6948

      Thông báo tuyển dụng đăng trên trang Thông tin điện tử sieuthivieclam.vn và dán tại cổng trụ sở làm việc của Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật

 1. Lệ phí xét tuyển: Người dự tuyển nộp lệ phí theo quy định là 500.000 đồng/người (nộp cùng với hồ sơ dự tuyển)
 2. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:
 • Thời gian xét tuyển sẽ được thông báo qua tin nhắn hoặc điện thoại đến các ứng viên đăng ký dự tuyển;

      Địa điểm: Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật.

      Địa chỉ: Số 38 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

      Mọi thông tin liên quan đến việc tuyển dụng xin liên hệ: Ông Nguyễn Chiến Hải – Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Số điện thoại: 028 3932 6948 – Di động: 0942 322 269./.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

TÀI TRỢ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: